راکون

تازه ترین مهمان نا خوانده ایران راکون است. راکون حیوانی کنجکاو و بازیگوش است. پوست راکون طرفداران زیادی دارد. برخی از کشورها مانند روسیه راکون را وارد کردند و به خاطر پوستش پرورش دادند. راکون ها در محل اصلی زندگیشان حیواناتی زیبا و دوست داشتنی هستند؛ اما در محیط های دیگر خطر حساب می شوند . وقتی حیوانی از بیرون به یک منطقه وارد میشوند محیط را به هم می زند. راکون یک جانور همه چیز خوار است. یعنی هم علف می خورد هم گوشت و هم تخم جانوران دیگر را . تعدادی از راکون های پرورشی که از روسیه فرار کرده اند به طبیعت ایران وارد شده اند . اگر راکون ها همین طور به زیاد شدنشان در ایران ادامه بدهند برخی از پرندگان جنگل های شمال ایران را دیگر نخواهیم دید.