روباه شنی

روباه شنی را از روی گوش های بزرگ آن می شناسند. این روباه در مناطق بیابانی، زندگی می کند، روباه شنی یک خصوصیّت جالب دارد. بین پنجه های دست و پای این حیوان، موهای بلندی وجود دارد که از فرو رفتن جانور در شن جلوگیری می کند. گوش های بزرگ روباه شنی هم مویرگ های زیادی دارد. روباه، از طریق این مویرگ ها، گرمای بدنش را خارج و بدنش را خنک می کند.