سنجابک درختی

باغبان های کوچولو
خیلی شبیه سنجاب است؛ اما سنجاب نیست. حیوانی است شبیه سنجاب ها و موش ها که به آن سنجابک درختی می گویند. اطراف چشم این سنجابک یک نوار سیاه رنگ وجود دارد. سنجابک ها شب گرد هستند؛ یعنی شب ها به دنبال غذا می روند. آن ها مانند سنجاب ها عادت دارند دانه گیاهان را در زیر خاک پنهان کنندو برای زمستانشان نگه دارند. اما گاهی محل دانه ها را از یاد می برند. در نتیجه دانه ها زیر خاک می مانند و در فصل بهار سبز می شوند. به همین دلیل است که سنجابک ها برای زیاد شدن گیاهان بسیار مفید هستند.