پیتون زیتونی
پیتون زیتونی استرالیایی! او روی زمین می خزد و بدن خود را به شکل حرف s در می آورد و جلو می رود. بسیاری از مارها به همین صورت حرکت می کنند. مارها پا ندارند تا در حرکت به آن ها کمک کند، بنابراین روی زمین می خزند و برای حرکت کردن به جلو، بدن خود را از یک سمت به سمت دیگر خم می کنند. بعضی از مارها می توانند با این روش بسیار سریع حرکت کنند. اما هرگز سرعت آن ها به اندازه ی سرعت راه رفتن انسان نمی رسد.