شتر مار

در ایران 72گونه مار زندگی می کند که 63گونه خشکی زی و 9 گونه دریایی هستند برخی از این مارها سمس و برخی دیگر غیر سمی هستند. یک نکته جالب در مورد مارهای غیر سمس به شما بگویم. برخی از آنها با آنکه سمی نیستند برای ترساندن دشمن ادای مارها سمی را در می آورند یکی از این مارها شتر مار است که غیر سمی است ولی هنگام خطر ادای مارهای جعفری را در می آورند که سمی است حتی صدای جز جز آن را تقلید می کند و سرش را برای گاز گرفتن جلو می آورد.جالب است هیچ کدام مارها گیاهخوار نیستند. یعنی یا گوشت خوارند یا تخم خوار. مارها به دلیل بدن نرمشان می توانند جانوران بزرگی مثل آهو، گوسفند وحتی یک گوزن و یا یک گوساله را ببلعند. مارها فقط پلک پایینی دارند که آن هم شفاف است به همین دلیل هر کس مار را ببیند تصور می کند چشم های همیشه باز است و هیچ وقت پلک نمی زند.