شانه دار دریای خزر

شانه دار یک جانور بسیار کوچک ولی خطرناک است که چند سال پیش خودش را به دریای خزر دعوت کرد!قد و قواره اش نشان نمی دهد که این قدر دردسر ساز باشد اما هست! این گوشت خوار کوچک غذای ماهی های کوچک و ارزشمندی مانند کیلکا را می خورد. کیلکاها خودشان غذای ماهی های ارزشمندی مانند ماهی های خاویاری هستند. اگر کیلکا ها غذا نخورند از بین می روند، ماهی های خاویاری گرسنه می مانند و چیزی طول نمی کشد که کم کم از بین می روند.