شغال

شغال ها رفتگران طبیعت هستند. آن ها همه چیز می خورند: لاشه ی حیوانات، باقی مانده ی غذای حیوانات شکارچی، زباله های شهری و روستایی، پستانداران کوچک، پرنده، خزنده و حشره و گاهی حتّی گیاه و میوه.
شغال ها شکارچیان خوبی نیستند. آن ها به خاطر نوع خوراکشان، به محلّ زندگی انسان ها بسیار نزدیک می شوند. بچه هایی که در روستاها یا شهرهای کوچک زندگی می کنند، شغال ها و نوع زوزه ی آنها را می شناسند، شغال ها هنگام غروب و به شکل گروهی زوزه سر میدهند. زوزه ی آن ها شبیه فریاد انسان است.