آیا ماهی ها می خوابند؟

بله، ماهی شب ها می خوابند. بعضی از آنها به ته آب می روند و استراحت می کنند. بعضی از آنها هم برای خود پوشش چسبناکی درست می کنند. این کار برای اینست که ماهی های دیگر به آنها آسیب نرسانند. خواب ماهی ها با خواب ما تفاوت دارد. زیرا ما هنگام خواب، چشم هایمان را می بندیم؛ اما ماهی ها این کار را نمی کنند؛ چون پلک ندارند.