آواز پرندگان

پرندگان بوسیله صداهای خود با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند . و اما آواز خواندن مخصوص پرندگان نر می باشد که هنگام فصل تولید مثل وزمان ساختن لانه ها به اوج می رسد . این آواز ها برای جذب پرنده های ماده وهمچنین اعلام خطر کردن و تهدید می باشد.