ببرعاشق شنا

ببر جانوری سنگین وزن و قدرتمند است. کمتر جانوری از ضربه ی دست آن جان سالم به در می برد. ببرها تنها گربه هایی هستند که از آب و آب تنی خوششان می آید. ببرها در مناطق جنگلی زندگی می کنند؛ از این رو شاید بهتر باشد لقب«سلطان جنگل» را به آن ها بدهیم، چون شیرها در علف زارها زندگی می کنند، نه جنگل.
40 سال پیش آخرین ببر ایران در جنگل گلستان شکار شد. ببرهای ایران در جنگل های شمال زندگی می کردند و به همین خاطر به ببر مازندران مشهور بودند. ای ببر به قدری زیبا بود که آوازه اش تا آن سر دنیا هم رفته بود. بزرگترین نوسینده ی انگلیس، شکسپیر در آثارش از این ببر اسم  می برد. به همان دلایلی که دیگر شیری در ایران نداریم، ببری هم نداریم.