پلنگ مزاحم بی مزاحم!

بخش داخلی پاهای پلنگ از موهای نرمی پوشیده شده است. این موها نمی گذارد صدای پا هنگام نزدیک شدن به شکار شنیده شود. پلنگ ها به خوبی مسیر وزیدن باد را تشخیص می دهند و خیلی زود خود را از مسیر باد دور می کنند تا بوی آنها به دماغ شکارشان نرسد.
پلنگ برخلاف شیر یا ببر می تواند از درخت بالا برود. پلنگ دوست دارد شکارش را بالای یک درخت ببرد و در کمال آرامش آن را بخورد. به خال های پلنگ با دقت نگاه کنید. خال ها به شکل شکوفه است و وسط آن خالی است.