لاک پشت لاک چرمی

در آب های خلیج فارس و دریای عمان 10 گونه لاک پشت زندگی می کند؛ 5 گونه دریازی هستند یعنی به جای دست و پا باله دارند و 5 گونه خشکی زی که گاهی تنی به آب می زنند. لاک پشت های دریایی خیلی بزرگتر از لاک پشت های خشکی هستند لاک پشت چرمی بزرگترین لاک پشت دریایی است.طول لاکش به 2 متر و 70 سانتی متر و وزنش به 725 کیلوگرم می رسد؛ در حالی که وزن بزرگترین لاک پشت خشکی حداکثر225 کیلوگرم است. در جنوب ایران لاک پشت چرمی را شکار می کنند و روغن آن را کف لنج ها می مالند تا آب به داخل چوب ها نفوذ نکند. در جاهای دیگر آنها را برای خوردن و ساختن زیور آلات شکار می کنند. بسیاری از لاک پشت های دریایی نیز بر اثر آلودگی آب از بین می روند. به همین دلیل نسل لاک پشت های دریایی در ایران و در کل جهان در خطر نابودی است.