گرگ

گرگ ها خانواده هایشان را خیلی دوست دارند و کوشش زیادی برای حفظ خانواده و بچّه هایشان به خرج می دهند. گرگ ها به صورت گروهی زندگی می کنند. هر گروه از 3 تا 12 گرگ تشکیل شده است که با هم فامیل هستند. در هر گروه، یک گرگ نر و یک گرگ ماده رییس هستند. گرگ نر رییس بزرگ است و گرگ ماده هم همسر اوست.
هنگامی که اعضای گروه برای شکار می روند، یکی در لانه می ماند تا از توله ها مراقبت کند. توله گرگ ها زیاد شیطنت می کنند و مرتّب مشغول چنگ انداختن و گاز گرفتن خواهر ها و برادرهای بزرگ تر هستند! این بازی به آنها کمک می کند تا شکار کردن را خوب یاد بگیرند.
گرگ ها با استفاده از حرکات دست و صورت با هم صحبت می کنند. حالت های گوش، دم و لب ها معنی مختلفی دارد. مثلاً اگر رییس بزرگ سر یا پنجه اش را روی شانه ی یکی از اعضای گروه بگذارد یا پوزۀ آن را چنگ بزند، نشان می دهد که او زیاده روی کرده است. با این کار گرگ خطاکار می فهمد که باید حواسش را جمع کند و یادش باشد که این جا رییس کیست!
گرگ ها حیواناتی بسیار پرطاقت و خستگی ناپذیر هستند. آن ها دریک روز، 100 کیلومتر راه را البته با سرعت کم بدوند.