کلسیم


اگر کلسیم در بدنت کم شود، دندان هایت می پوسند، موهایت سفید می شوند، ناخن هایت تندتند می شکنند و مرتّب از بینی ات خون می آید. کمبود کلسیم همچنین، باعث پوکی و سست شدن استخوان های بدن می شود و پوکی استخوان برابر است با کمر درد و پادرد دایمی در هنگام پیری.
تنظیم ضربان قلب یکی از کارهای این مادّه ی مهم است.
کلسیم در شیر و گروه لبنیات به مقدار زیاد وجود دارد. بادام، فندق، سیب، لوبیا قرمز، جگر سیاه و سفید و خانواده ی پرتقال(مرکبات) هم کلسیم خوبی دارند.
کلسیم، فراوان ترین ماده ی معدنی در بدن است. در بدن هر فرد تقریباً 1 کیلوگرم کلسیم وجود دارد.