صیاد مگس ها

صیاد مگسها گیاهی است که دارای  برگهای گوشتی می باشد  که این برگهای گوشتی  مایع چسبناکی از خود ترشح می کنند و حشراتی که روی آنها می ایستند را جذب کرده و این حشرات نمی توانند خود را از آن نجات دهند مخصوصا  مگس ها که طعمه لذیذی برای این گیاهان می باشند.
این گیاهان بیشتر در زمینهای خشک در او روپا و آ مریکا ی شمالی یافت می شوند.