9
   نقاشی بکشید!  
8
   خرگوش  جدید  
7
   گوسفند  جدید  
6
   گربه  جدید  
5
  پسرک  جدید 
4
   انار 1  
3
   انار 2  
2
   فیل  
1
   الاغ