سی شلز (Seychelles)کشور سی شلز در اقیانوس هند قرار دارد و با مجموع مساحت 451 کیلومتر مربع جز 10 کشور کوچک جهان است. جمعیت این کشور 84 هزار نفر است. سی شلز دارای 115 جزیره کوچک و بزرگ است. این کشور همیشه رو به پیشرفت بوده و با صادرات دارچین، مغز نارگیل و وانیل درآمد خوبی داشته است. جذب گردشگران یکی دیگر از مهمترین منابع درآمد این کشور به حساب می رود. سی شلز در گذشته مستعمره بریتانیا بوده ولی در سال 1976 استقلال خود را بدست آورد.
پرچم


نماد ملی


نقشه