16
   کوچکترین کشورهای جهان (موناکو) جدید  
15
   کوچکترین کشورهای جهان (نائورو) جدید  
14
   کوچکترین کشورهای جهان (تووالو) جدید  
13
   کوچکترین کشورهای جهان (سن مارینو)  
12
   کوچکترین کشورهای جهان (لیختنشتاین)  
11
   کوچکترین کشورهای جهان (جزایر مارشال)  
10
   کوچکترین کشورهای جهان(سنت کیتس و نویس)  
9
   کوچکترین کشورهای جهان (سی شلز)  
8
   حسنی تو خواب و رؤیا(2)  
7
   ساحل سرخ چین  
6
   عمیق ترین دریاچه های دنیا  
5
   کوچکترین کشورهای جهان (مالدیو)  
4
   حسنی تو خواب و رؤیا (3)  
3
   حسنی تو خواب و رؤیا(1)  
2
   غار باور نکردنی در بلغارستان  
1
  یونان