حسنی تو خواب و رؤیا (3)رفته به دور دنیا

حسنی کجاست؟ پریده تا دور دورا
می خواد بره به قاره «آسیا»
رسید «ژاپن» که کشوری قشنگه
که سرزمینی آفتابی رنگه
حسنی حالا رسیده کشور «چین»
بیا و مرکزش «پکن» رو ببین
تموم مردماش که زرد و ریزند
چشم بادومی، مؤدب و تمیزند
حسنی کجاست؟ تو کشوری قشنگه
که معبداش زیاد و رنگارنگه
به کشور بزرگ (هند» رسیده
تو «دهلی» چند تا فیل گنده دیده
ببین خانم هایی را که ساری پوشند
چه بچه ها قشنگ و بازیگوشند
از اونجا هم می خواد بره «پاکستان»
حسن! یه وقت نری به «افغانستان»
برای اینکه اونجا جارو جنگه
همه اش صدای توپه و تنفگه
حسنی کجاست؟ شاید بره به «سیبری»
ولی بدون که سرده خیلی خیلی
شاید بره به «روسیه» و «مسکو»
بره به «آذربایجان» و «باکو»
حسنی کجاست؟ رسید به خاک «ایران»
به سرزمین مهر و عشق و ایمان
باز می کنه چشماشو دونه دونه
نشسته تو اطاق گرم خونه

شاعر :آزاده آشیان