3
    
2
   کعبه   جدید  
1
   ابراهیم و خدایان کور و کر