14
   قصّه های قرآن ***  
13
   سوره فیل   جدید  
12
   سوره عصر  جدید  
11
   سوره بلد   جدید  
10
   سوره شمس  
9
   سوره کافرون  
8
   سوره اعلی (آیات 10تا 19)  
7
   سوره اعلی (آیات 1تا 9)  
6
   سوره فلق    
5
   با قرآن آشنا شویم  
4
   با قرآن آشنا شویم (2)    
3
   سوره ناس    
2
   حروف مقطعه  
1
  روخوانی قرآن