11
   حضرت محمد (ص) (اولوالعزم) ***  
10
   حضرت عیسی (ع) (اولوالعزم) ***  
9
   حضرت موسی (ع) (اولوالعزم) ***  
8
   حضرت ابراهیم (ع) (اولوالعزم) ***  
7
   حضرت نوح (ع) (اولوالعزم) ***  
6
   حضرت ایوب   ***  
5
   حضرت دانیال (ع)   جدید  
4
   حضرت یعقوب (ع)    جدید  
3
   حضرت داوود (ع)  
2
   حضرت یونس (ع)  
1
   حضرت یوسف (ع)