1
   چی بخورم تا شجاع بشوم.  
2
   می‏خواهم کمتر مریض شوم.  
3
   قهرمان کشتی  
4
   راز خود را تنها به دوستت بگو  
5
   دستت را شستی؟  
6
   انسان عجول است   
7
   بنی آدم اعضای یک پیکرند    
8
   مسواک زدن    
9
   نمی خواهم پینوکیو باشم   21
   دعا  جدید  
20
   هنگام غضب  جدید  
19
   بهترین اعمال  جدید  
18
   دوست و دشمن  
17
   یاد خداوند  
16
   بهترین دوست  
15
   غضب  
14
   ثروت  
13
   اعتماد به خدا  
12
   رفتار با دیگران  
11
   فرزند صالح  
10
   ادب  
9
   نماز 1  
7
   نماز 2  
8
   حکایات  
7
   مسافرت  
6
   احترام به فرزند  
5
   دعای روزه دار  
4
   اسم خوب  
3
   بوسیدن فرزند  
2
   احادیث  
1
   زیبایی