1
   چی بخورم تا شجاع بشوم.  
2
   می‏خواهم کمتر مریض شوم.  
3
   قهرمان کشتی  
4
   راز خود را تنها به دوستت بگو  
5
   دستت را شستی؟  
6
   انسان عجول است   
7
   بنی آدم اعضای یک پیکرند    
8
   مسواک زدن    
9
   نمی خواهم پینوکیو باشم   1
   بهترین دوست  جدید  
2
   ادب  جدید  
3
   نماز 1  
4
   نماز 2  
5
   حکایات  
6
   مسافرت  
7
   احترام به فرزند  
8
   دعای روزه دار  
9
   اسم خوب  
10
   بوسیدن فرزند  
11
   احادیث  
12
   زیبایی