بنی آدم اعضای یک پیکرند

رسول اکرم (ص) می فرمایند:« دو برادر همانند دو دست هستند که یک دیگر را می شویند.»
پیامبر اکرم (ص) فرمود:« مؤمنان در دوستی و مهربانی مانند بدن انسان هستند. اگر یکی از اعضای بدن درد کند دیگر اعضای بدن با همدردی می کنند و بی تاب می شوند.
سعدی این سخن را به شعر برگردانده است
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار