38
   بازی موش با گربه جدید  
37
   یه گربه مثل برف سفید جدید  
36
   قصه های بی بی جدید  
35
   چطور خونه بسازیم؟ جدید  
34
   زمستان  
33
   خنده ی پدر  
32
   رضای کوچک  
31
   پاییز  
30
   سبز  
29
   روزهای هفته  
28
   قطار انتظار  
27
   سلام سلام  
26
   روز درختکاری  
25
   باران  
24
   بچه ی خوب و خوش ذوق  
23
   گیلاس  
22
   عروسک  
21
   هاجستم و واجستم   
20
   خنده‏ی آینه   
19
   آن سوی دنیا   
18
   تلفن  
17
قاصدک نرو  
16
   هاجستم و واجستم  
15
   خنده‏ی آینه  
14
   آن سوی دنیا  
13
   تلفن  
12
   خاله جان  
11
   یه دختر و یه ساعت  
10
   جشن تکلیف  
9
   خاطره ی خیمه ها  
8
   درخت  
7
   دو دست  
6
   دوستی  
5
   گردنبند  
4
   مثل قناری مثل قو  
3
   مداد  
2
   معلم  
1
   من بُردم