17
   طوطی کچل جدید  
16
   رنج پیری    
15
   غول و ماهیگیر    
14
   مرد خسیس    
13
   گنج واقعی    
12
   همسایه ی فقیر و همسایه ی ثروتمند    
11
   مهمان حبیب خداست  
10
   غلام تنبل  
9
   به دنبال بخت  
8
   امام علی (ع)  
7
   امام رضا (ع)  
6
   عطر سجاده ها  
5
   لبخند خورشید  
4
   جیب های تو کشمش داره  
3
   پای اسماعیل  
2
   اصول دین  
1
   فروع دین