9
   کاشت گیاه جدید  
8
  گیاهان  
7
  گیاه چیست؟  
6
  دانه  
5
  ریشه  
4
   ساقه    
3
   برگ ها     
2
    گل     
1
   فتوسنتز و چرخه حیات